Nocleg w Krośnie, pokoje Krosno, apartament Krosno, tanio, domowa atmosfera, Kolejowa

REGULAMIN POBYTU W APARTAMENCIE ZUZANNY

WSTĘP

 1. Właściciel oddaje Gościom w użytkowanie cały apartament wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem.
 2. Właściciel zobowiązują się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania urządzeń znajdujących się w apartamencie.

KLUCZE

 1. Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet 2-ch kluczy w dniu przyjazdu, który zobowiązani są zwrócić Właścicielom apartamentu w dniu wyjazdu.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczy Goście ponoszą opłatę w wysokości 100 zł.

DOBA NOCLEGOWA

 1. Apartament jest wynajmowany na doby.
 2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:30 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia godzin przyjazdu i wyjazdu.
 3. Przedłużenie pobytu jest możliwe wówczas gdy mieszkanie jest wolne.
 4. W przypadku przedłużenia godzin wyjazdu lub wcześniejszego przyjazdu pobierana jest opłata w kwocie 10 zł za każdą dodatkową godzinę w sytuacji bez uzgodnienia.
 5. Możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu należy uzgodnić z Właścicielem apartamentu, wcześniej.

 

 1. W przypadku przerwy w dłuższym pobycie, za przetrzymanie apartamentu do czasu ponownego przyjazdu Gościa pobierana jest opłata w kwocie 50% ustalonej ceny.
 2. Gość nie ma prawa bez uzgodnienia z Właścicielem przekazania apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić mieszkanie do godziny 22:00.
 4. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba, że kwestia ta będzie uzgodniona z gospodarzem.
 5. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i niepoinformowania o tym fakcie, Właściciel ma prawo do usunięcia z apartamentu wszystkich Gości oraz anulowania rezerwacji.
 6. Od godziny 22:00 do 7:00 obowiązuje cisza nocna.

ZASADY REZERWACJI I UISZCZANIA OPŁATY ZA POBYT

 1. Liczba dni pobytu w apartamencie określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem lub telefonicznie po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 40% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca podczas przekazywania kluczy.
 2. W przypadku dokonywania rezerwacji "z dnia na dzień" lub na bieżąco, całość kwoty za pobyt pobierana jest z góry.
 3. Uiszczenie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gościa, po przyjeździe obowiązuje wpis meldunkowy w książce .
 4. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie ustalonym rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 6. W przypadku rezygnacji z wcześniejszej rezerwacji nie dokonuję zwrotów zaliczek.
 7. Dokonana rezerwacja do dnia wpłaty zaliczki traktowana jest jako rezerwacja wstępna. Po wpłynięciu zaliczki na konto rezerwacja otrzymuje status rezerwacji potwierdzonej.
 8. Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

ZACHOWANIE PORZĄDKU ORAZ USZKODZENIA I ZNISZCZENIA

 1. W trakcie pobytu Goście samodzielnie dbają o porządek w mieszkaniu.
 2. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa gość.
 3. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia w apartamencie powstałe z ich winy, bądź z winy odwiedzających ich osób.
 4. Gość apartamentu zobowiązany jest pozostawić apartament w takim stanie w jakim został mu przekazany w dniu przyjazdu.
 5. Dzieci na terenie apartamentu nie mogą pozostawać bez opieki dorosłych.
 6. Proszę o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi oraz gaszeniem świateł i wyłączeniem sprzętu RTV, nie wyrzucania do ubikacji resztek jedzenia, oleju, nadmiaru papieru toaletowego czy jakichkolwiek środków czystości. Proszę o nie wyrzucanie żadnych resztek jedzenia do zlewu czy umywalki, może to spowodować zatkanie kanalizacji.

 

 

 

AGRESYWNE ZACHOWANIE

 1. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 2. W przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel apartamentu zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościom pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

PALENIE PAPIEROSÓW

 1. Na terenie apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palenie dozwolone jest na balkonie lub na zewnątrz budynku.

MIENIE GOŚCI

 1. Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości.
 2. W przypadku znalezienia w apartamencie rzeczy należących do Gości, pozostawionych po ich wyjeździe, mogą one, na ich wyraźną prośbę, być odesłane pod wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku braku dyspozycji Właściciel przechowa przedmioty przez miesiąc, a następnie przekaże na cele charytatywne, do użytku publicznego lub je zniszczy.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu Gościa.

PRZEDMIOTY NIEBEZPIECZNE

 1. Zabrania się posiadania na terenie posesji broni i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia (w określonych przypadkach należy poinformować Właściciela lub pozostawić w depozycie).

DODATKOWE USŁUGI I PŁATNOŚCI

 1. Na specjalne życzenie Gościa pranie i suszenie rzeczy za dodatkową opłatą.
 2. Zmiana pościeli i ręczników raz na 2 tygodnie.
 3. Sprzątanie w trakcie pobytu 50 zł.
 4. Sprzątanie końcowe 50 zł. – w przypadku pozostawienia apartamentu (w tym całego wyposażenia) w innym stanie niż został przekazany.

SEGREGACJA ŚMIECI

 1. Gość zobowiązany jest do segregacji śmieci.
 2. Pojemniki na papier, plastik oraz szkło znajdują się na podwórzu tuż obok budynku.
 3. Pozostałe nieczystości Gość wyrzuca do pojemnika znajdującego się pod zlewem.

ZWIERZĘTA

 1. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt do apartamentu.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Gospodarz służy wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.
 2. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie przedmioty w apartamencie pozostają na użytek gości. Zostały sfotografowane i będą sprawdzane każdorazowo, po opuszczeniu mieszkania. Proszę o ich pozostawienie na swoim miejscu w należytym stanie.

 

ŻYCZĘ MIŁEGO WYPOCZYNKU I PRZYJEMNEGO POBYTU W MIESZKANIU

Adres:
ul. Kolejowa 23
38-400 Krosno
Podkarpackie
Tel: 668 154 324
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dane do płatności:
Mak-Sam
Zuzanna Samson-Bryś
ul. Kolejowa 23
38-400 Krosno
 

ING Bank Śląski
Numer konta:
24 1050 1458 1000 0092 0891 8459

 

 

REZERWACJA ONLINE (en)

.....